Произведи повеќе,

Заштеди повеќе,

Подобри го животот

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Вардар АД Градско е друштво од областа на земјоделието со основна примарна дејност производство на
храна и суровини за преработувачката индустрија и се занимава со следните дејности :
 Производство на житни, индустриски, градинарски, фуражни култури и доработка на семенски
материјал;
 Производство на грозје и овошје;
 Производство на раноградинарски култури;
 Производство на производи од областа на сточарството;
 Промет на своите производи

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Во рамки на Вардар Градско АД се вработени околу 127 редовно вработени заклучно со 31 декември 2021
година.

ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ

Според постојната официјална документација, Вардар Градско АД во изминатата година располагаше
со 2,066 ха обработливо земјиште. Во оваа производна година користена е површина од 1,413 хектари што
претставува искористеност од 68% на вкупната расположлива производна површина. Во однос на
претходните години, производната површина е зголемена за 79 хектари како резултат на
зголемувањето на површините по култури во ОЕ Полјоделство, ОЕ Овоштарство и ОЕ Градинарство.

Новости

ПРОСПЕКТИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
Проспект за преземање на акции издадени од ВАРДАР АД ГрадскоПроспект за преземање на акции издадени од ВАРДАР АД Градско

Понеделник, 24.01.2022
Барање за свикување на собрание на акционери

Среда, 02.03.2022
Барање за одложување на собрание на акционери